آیا قانونی برای خسارت به علت تعمیرات وجود دارد؟

اگر هنگام تعمیر آپارتمان در اثر رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی به آپارتمان های مجاور یا زیرین خسارتی وارد شود، مالک آپارتمان زیان دیده می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، زیان های وارده به خود را از مالک مقصر بخواهد. دادگاه نیز پس از بررسی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند مالک مقصر را به استناد ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها و ماده ۳۲۹ قانون مدنی محکوم کند.