آیا عدم ثبت یك سند از روی سهو در دفاتر مالی باعث رد دفتر می شود؟

طبق بند ۲ ماده ۲۰ ایین نامه نگهداری دفاتر عدم ثبت یك یا چند معافیت مالی در دفاتر مورد رد دفاتر خواهد شد.