آیا شخصی می تواند به جای دارنده چک اقدام به وصول و برگشت زدن چک نماید؟

بله چک را هر کس برگشت زده می تواند اقامه دعوی نمایید.