آیا سود سپرده مربوط به وجوه اداره شده صندوق های حمایت نزد بانک ها از مالیات معاف است؟

وجوه اشاره شده از مصادیق وجوه اداره شده نیست و لذا مشمول بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی نمی باشد.