آیا سرقفلی را می توان بدون اجازه مالک توقیف و سپس آن را تملیک کرد؟

سرقفلی بعنوان یک حق مالی قابل توقیف است و چنانچه مستاجر به موجب قرارداد اجاره ، اجازه انتقال به غیر را داشته باشد قابل تملک می باشد و اگر اجازه انتقال به غیر را نداشته باشد با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر ، چنانچه مالک راضی به پرداخت حق کسب و پیشه در ازاء تخلیه ملک نباشد دادگاه می تواند دستور تملیک نماید .