آیا زیان حاصل از فروش سهام به عنوان هزینه قابل قبول، قابل شناسایی می باشد؟

با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عدم پیش بینی زیان ناشی از فروش سهام در ماده ۱۴۸ قانون مذكور و همچنین با استنتاج از بند ۶ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵ سازمان امور مالیاتی، جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، زیان ناشی از فروش سهام به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد.