آیا زوجه مکلف است در ایام عده در منزل شوهر یا منزلی که شوهر برای او انتخاب می کند سکونت کند یا خیر؟

 به موجب تبصره ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ که مقرر می دارد : (( در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک ، تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورتجلسه طلاق ، تکمیل و ثبت می گردد . صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضا زوجین و حکمین و عدلین و سر دفتر دفترخانه معتبر است )) .

با این حال اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد با توجه به صراحت ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ، زن می تواند مسکن علیحده انتخاب کند .