آیا زن می‌تواند مهریه خود را از پول دیه تقاضا كند؟

بله می‌تواند، قبل از تقسیم دیه بین وراث دیون متوفی كه از جمله آن مهریه می‌باشد از دیه كسر می‌شود و بعد تقسیم می‌گردد.