آیا زن می‌تواند مهریه خود را از پول دیه تقاضا کند؟

بله می‌تواند، قبل از تقسیم دیه بین وراث دیون متوفی که از جمله آن مهریه می‌باشد از دیه کسر می‌شود و بعد تقسیم می‌گردد.