آیا در مورد تنظیم قراردادهای پیمانکاری، الزامی به استفاده از شرایط عمومی پیمان وجود دارد یا خیر؟

رعایت الزامات شرایط عمومی پیمان مطابق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرفاً در مورد قراردادهایی است که توسط سازمانهای دولتی و سازمانهای عمومی غیردولتی منعقد گشته و محل اعتبار طرح نیز از محل اعتبارات عمرانی باشد و الزامی برای استفاده در سایر موارد نمی باشد. و لیکن امروزه اکثر کارفرمایان دولتی و حتی اشخاص خصوصی بدلیل اینکه مقررات کاملتری در رابطه با قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد، از شرایط عمومی پیمان استفاده می کنند.