آیا در طلاق توافقی مرد میتواند مبلغی را از زن در ازای طلاق دریافت کند؟

در طلاق توافقی همه چیز به توافق میان زن و مرد بستگی دارد و این شرط نیز صحیح و قابل اجرا میباشد.