آیا درآمد اجاره زمین کشاورزی مشمول معافیت است؟

درآمد اجاره املاک کشاورزی طبق مقررات بخش املاک مشمول مالیات می باشد.