آیا درآمد اجاره زمین کشاورزی مشمول معافیت است؟

درآمد اجاره املاك كشاورزی طبق مقررات بخش املاك مشمول مالیات می باشد.