آیا داوری در همه انواع طلاق الزامی است و داوران می توانند حکم به طلاق نمایند ؟

 داوری در تمام موارد درخواست طلاق ضروری است و دارای اطلاق عام است و وظیفه داوران صرفا اظهارنظر به امکان سازش و عدم آن است و حق صدور حکم طلاق منحصر به محاکم است و نه اشخاص عادی .