آیا دادگاه این اجازه را دارد كه بر اثر دادخواست مرد مهریه زن را قسط بندی كند بدون امضاء زن و بدون حضور زن حكم طلاق غیابی بدهد؟

بله، با توجه به اینكه طبق قانون و شرع، طلاق به دست مرد است و چنانچه زن علیرغم اخطاریه‌های دادگاه در جلسه دادگاه حاضر نشود، قاضی طبق قانون به پرونده رسیدگی می‌كند و در پرونده طلاق كلیه حقوق مادی زن از جمله مهریه تعیین تكلیف می‌شود و در صورت عدم توانایی مالی مرد جهت پرداخت مهریه و محرز شدن آن برای دادگاه قاضی مهریه را قسط بندی می‌كند.