آیا خانمی که ازدواج کند حضانت فرزند از او سلب می‌شود؟

به استناد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در صورتی‌که مادر ازدواج کند، حضانت با پدر طفل است؛ مگر اینکه مطابق یکی از بندهای ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی پدر صلاحیت برای حضانت طفل نداشته باشد.