آیا خانمی كه ازدواج كند حضانت فرزند از او سلب می‌شود؟

به استناد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در صورتی‌كه مادر ازدواج كند، حضانت با پدر طفل است؛ مگر اینكه مطابق یكی از بندهای ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی پدر صلاحیت برای حضانت طفل نداشته باشد.