آیا جانبازان انقلاب از مالیات بر حقوق معافند؟

بله، با توجه به بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم درامد حقوق جانبازان از مالیات بر حقوق معاف است.