آیا تغییر کاربری جرم است؟

هر گونه اقدامی که تغییر کاربری محسوب می شود هر گاه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه صورت پذیرد جرم محسوب می شود و مرتکب تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.