آیا تجدید یا تمدید كارت بازرگانی و یا پروانه كسب یا كار اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی امكان پذیر است ؟

خیر اگر چنین كاری صورت پذیرد، یعنی تجدید یا تمدید موارد فوق صورت پذیرد ، صادركنندگان آنها نسبت به پرداخت بدهی مالیاتهای افراد فوق دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.