آیا به پرداخت تعلیق مطابق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، کسورات بیمه و مالیات تعلق می گیرد؟

بله، چرا که تعلیق پرداختی به عنوان کارکرد و درآمد پیمانکار منظور می گردد.