آیا بن کارگری به کارگران تبعه کشورهای دیگر که در ایران کار می کنند نیز باید داده شود؟

اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر نیز،در صورت داشتن رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، همانند دیگر کارگران استحقاق دریافت بن کارگری را خواهند داشت.