آیا بعد از طلاق توافقی زن میتواند به مهریه خود رجوع کند؟

اگر طلاق توافقی در قبال بذل مهریه باشد دیگر زن نمیتواند به مهریه خود رجوع کند.