آیا بعد ازحکم جلب به دلیل چک برگشتی می توان سند گذاشت و بعد از آن حکم اعسار گرفت؟

نیازی به سند نمی باشد و در صورتیکه دادخواست اعسار بدهید و پذیرفته شود دیگر جلب نخواهید شد.