آیا برای گرفتن طلاق رضایت پدر و مادر هم شرط است یا خیر؟

خیر، لکن بهتر است در این مورد از پدر و مادر و یا مرکز مشاوره راهنمایی بگیرند.