آیا برای چک برگشتی حکم جلب می دهند؟

بله حکم جلب صادر خواهد شد.