آیا برای چک برگشتی حکم جلب می دهند؟ آیا می شود حکم گشتن خانه ی کسی را که چک داده است را گرفت؟

پرسش: آیا برای چک برگشتی حکم جلب می دهند؟ آیا می شود حکم گشتن خانه ی کسی را که چک داده است را گرفت؟ یا برای محل کارش حکم گرفت؟ چند روز طول می کشد که حکم بگیریم؟

 

پاسخ: بله حکم جلب صادر خواهد شد و در مورد شکایت کیفری چک مدت اخذ حکم جلب کمتر از ۲ ماه و در صورت شکایت حقوقی حدودا ۵ ماه زمان خواهد برد و در نهایت میتوانید حکم جلب سیار بگیرید و هر کجا که او را مشاهده کردید جلبش کنید.حکم قضایی بازرسی خانه  صادر نخواهد شد.