آیا برای اقدام حقوقی علیه صادر کننده و ضامنین سفته که پشت سفته را امضا نموده اند سفته را باید واخواست نمود؟

نسبت به ضامنین وظهرنویس حتما مواعد قانونی و واخواست باید رعایت گردد.