آیا اگر مالیات سال های بعد را بطور علی الحساب در حال حاضر بپردازیم تسهیلاتی در پی خواهد داشت؟

علی الحساب پرداختن قبل از سررسید مقرر موجب تعلق جایزه ای معادل ۱% مبلغ پرداختی به ازای هر ماه خواهد بود.