آیا اقرار نامه سند محکمی برای من محسوب می‌شود یا خیر ؟

پرسش: حق مسکن از سوی همسرم به من واگذار شده و در دفتر اسناد رسمی نیز ثبت شده است ولی در سند ذکر شده این اقرار نامه است و فقط در نفس اقرار می‌باشد. سوالم این است آیا این اقرار نامه سند محکمی برای من محسوب می‌شود یا خیر ؟ آیا طبق این سند هرجا من تعین کنم همسرم همانجا باید زندگی کند ؟

 

پاسخ:  اقرار نامه اخذ شده از همسرتان دارای اعتبار و قانونی می‌باشد و مشکلی ندارد. بله، طبق این اقرارنامه محل اسکان را به عهده شما گذاشته و شما تصمیم گیرنده هستید که در کجا زندگی کنید. در صورتی که همسرتان به تعهد خود عمل نکند شما می‌توانید طبق همان اقرارنامه، اعمال حق نمایید.