آیا اقرار نامه سند محكمی برای من محسوب می‌شود یا خیر ؟

پرسش: حق مسكن از سوی همسرم به من واگذار شده و در دفتر اسناد رسمی نیز ثبت شده است ولی در سند ذكر شده این اقرار نامه است و فقط در نفس اقرار می‌باشد. سوالم این است آیا این اقرار نامه سند محكمی برای من محسوب می‌شود یا خیر ؟ آیا طبق این سند هرجا من تعین كنم همسرم همانجا باید زندگی كند ؟

 

پاسخ:  اقرار نامه اخذ شده از همسرتان دارای اعتبار و قانونی می‌باشد و مشكلی ندارد. بله، طبق این اقرارنامه محل اسكان را به عهده شما گذاشته و شما تصمیم گیرنده هستید كه در كجا زندگی كنید. در صورتی كه همسرتان به تعهد خود عمل نكند شما می‌توانید طبق همان اقرارنامه، اعمال حق نمایید.