آیا اقاله ملك مورد انتقال مشمول مالیات می شود؟

اگر اقاله تا شش ماه بعد از انجام معامله انجام شود مشمول مالیات نقل و انتقال نمی شود.