آیا استفاده از فضای بام ساختمان دیگران به منظور نصب تجهیزات و یا دیوار اشخاص دیگر جهت نصب تابلو و عکس و نوشتار مشمول مالیات اجاره املاک تلقی می شود؟

استفاده از فضای بام ساختمان دیگران و یا دیوار اشخاص دیگر مشمول مالیات اجاره املاک تلقی می شود.