آپارتمانی را خریدم که دارای مستاجر است و قرارداد دارد آیا امکان تخلیه محل قبل از انقضای مدت اجاره وجود دارد یا خیر؟

خیر، چون اجاره عقد لازم است بنا بر این در مدت اجاره امکان درخواست تخلیه از طریق مراجع قانونی وجود ندارد مگر آنکه مستاجر خود راضی به تخلیه شود.