آیا زنی که نفقه و مهریه‌اش را بگیرد همسرش می‌تواند ازدواج مجدد کند؟

مرد باید ابتدا عدم تمکین همسرش را به دادگاه اثبات کند و بعد از آن دادخواست اذن ازدواج مجدد بدهد تا بررسی شود، لیکن بر اساس بند ۱۲ عقدنامه که توسط مرد در قباله ازدواج به امضا رسیده است در صورت ازدواج مجدد، همسرش طبق این وکالت اعطایی حق طلاق را خواهد داشت.