آیا در ازدواج دائمی که مهریه تعیین نشده باشد،می‌توان مهریه تعیین کرد؟ نحوه تعیین آن به چه صورت است؟

بله، در ازدواج دائم به هر دلیلی مهر تعیین نشده باشد بعد از عقد، طرفین می‌توانند مهریه را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود که برای تعیین آن باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به دیگرانی که مثل او هستند از فامیل و غیره در نظر گرفته شود