Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
آیا درآمد مشمول مالیات ابرازی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی از مالیات معافند ؟ - موسسه حقوقی زعیم عدالت

آیا درآمد مشمول مالیات ابرازی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی از مالیات معافند ؟

این فعالیتها در صورتی از مالیات معافند که از اول سال ۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شود و از تاریخ شروع یا بهره برداری یا استخراج به میزان ۸۰ درصد و به مدت چهارسال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ۱۰ سال از مالیات معاف می باشند. البته این معافیت شامل واحدهای تولیدی و معدنی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز اصفهان و ۳۰ کیلومتری مرکز استانها و شهرهای با بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشند ، نمی شود ولی شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع ۳۰ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور در این مورد مستثنی می باشند.