آيا درآمد مشمول ماليات ابرازي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصی از ماليات معافند ؟

این فعالیتها در صورتی از مالیات معافند كه از اول سال ۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شود و از تاریخ شروع یا بهره برداری یا استخراج به میزان ۸۰ درصد و به مدت چهارسال و در مناطق كمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ۱۰ سال از مالیات معاف می باشند. البته این معافیت شامل واحدهای تولیدی و معدنی كه در شعاع ۱۲۰ كیلومتری مركز تهران و ۵۰ كیلومتری مركز اصفهان و ۳۰ كیلومتری مركز استانها و شهرهای با بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشند ، نمی شود ولی شهركهای صنعتی استقرار یافته در شعاع ۳۰ كیلومتری مراكز استانها و شهرهای مذكور در این مورد مستثنی می باشند.