آیا به نرخ روز بودن مهریه زن باید حتما در عقدنامه ذکر شود؟

خیر، در صورت درخواست خانم، به نرخ روز محاسبه می شود.