آيا به نرخ روز بودن مهريه زن بايد حتما در عقدنامه ذكر شود؟

خير، در صورت درخواست خانم، به نرخ روز محاسبه می شود.