آیا با پرداخت قسمتی از مهریه و یا اولین قسط مهریه، حق حبس از بین می‌رود؟

در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد و لیکن روال حاکم، دختر تا اتمام و دریافت کلیه مهریه‌اش حق حبس را دارد.