مهریه یا صداق  مالی است که به وسیله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملکیت زن (همسر) در می آیدسکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد، نمی توان تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. زن به محض ازدواج حق مطالبه مهریه را دارد و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد.