تعاریف و کلیات

طلاق

طلاق   تعریف طلاق : عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب خود یا نماینده او بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع ( متعه) از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد. ماده 1139 ( طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود . از نظر ماهیت حقوقی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده...

مهریه

مهر، مهریه، صداق، کابین   مهریه مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک می شود و مرد ملزم به دادن آن به زن می گردد. مهر با شیربها یا (باشلق) تفاوت دارد. صرف نظر از فلسفه وجودی شیربها در گذشته امروزه شیر بها جزئی از مهر است که نقداً به وسیله ی ولی دختر برای او دریافت می شود و به مصرف تهیه جهیزیه ی او می رسد. نکته ی قابل توجه آن است که مهریه از نظر ماهیت، یک قرارداد صد در...

نفقه

محتوای نفقه : ماده 1024 نفقه در واقع چیزی است که بر حسب متعارف مورد نیاز شخص است . (نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث و البسه به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه ی استطاعت منفق) مقدار نفقه : بر طبق نظر فقهای امامیه در نفقه مقدار معینی شرط نیست ، بلکه واجب مقدار کفایت است .از نکات حائز اهمیت این است که علاوه بر وضع مالی نفقه دهنده شئون و وضعیت اجتماعی واجب النفقه...

اجرت المثل و نحله

در عقد نکاح هر گاه طرفین شرط خاصی در مورد تبرئی  بودن کارهای خانه توسط زوجه و یا هر گونه شرط مالی ضمن عقد پیرامون امور خانه داری به عمل نیاورده باشند طبق مفهوم (م.1119 ق.م ) که می گوید چنانچه امورخانه داری زوجه اعم از آشپزی ، نظافت خانه و البسه ، نگهداری فرزندان و شیردهی به اطفال و امثال اینها به دستور شوهر صورت گرفته و زوجه نیز قصد تبرع نداشته باشد و چنانچه اجرت المسمی( مبلغی که...

تعدیل مهریه ریالی

تبصره ماده 1082 : چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند . نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور  براساس ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون الحاق  یک تبصره به ماده 1082  قانون مدنی مصوب مورخ 1377/02/13هیات  محترم وزیران نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب...

موارد مجاز عدم تمکین زن

موارد مجاز عدم تمکین زن :بیماری شوهر به امراض خطرناک و واگیردار ( م 1127) : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود . لذا در اینصورت زن می تواند تا حدودی که از سرایت آن بیماری مصون بماند از شوهر دوری نمایدنکته حائز اهمیت آن است که م 1127 ناظر به امراض...

عسرو حرج

ماده 1130: در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ،وی می تواند به حکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتیکه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود . تبصره : عسر و حرج موضوع این ماده عبارتست از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت...

نامزدی

نامزدی : ( وعده ازدواج ) وعده ی ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می توانند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارت کند . لذا اگر یکی از نامزدها در...

تنصیف دارایی زوج

تنصیف دارایی در عقد نکاح   تنصیف یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی ازدواج است و مربوط به انتقال بخشی از اموال و دارایی زوج به زوجه در آینده و در صورت وقوع طلاق و تحت شرایطی خاص گفته می شود. در قباله ازدواج یا همان عقدنامه مواردی به عنوان شرط ضمن عقد نکاح آمده است، که آقایان عموما آن شروط را قبول و آن را امضاء میکنند. از جمله شروط مهم آن، تنصیف (نصف کردن) دارایی زوج میباشد که بررسی...

نکاح (ازدواج)

نکاح یا ازدواج و انواع آن   ازدواج عقدی است بین زن و مرد که زن را شرعاً بر مرد حلال می‌کند و هدف آن ایجاد ارتباط برای زندگی مشترک و تولید نسل است. انواع نکاح:انواع نکاح عبارتند از :  الف) نکاح دائم           ب) نکاح منقطعالف) نکاح دائم: همان‌طوری که در تعریف نکاح اذعان شد، نکاح رابطه‌ای است زناشویی که ما بین دو جنس مخالف زن و شوهر منعقد می‌گردد و در این نکاح که به صورت دائمی و ابدی می‌باشد هر دو نفر زن...