مواد مخدر

جرایم و مجازات های مواد مخدر

جرائم و مجازاتهای مواد مخدر   از مهم ترین جرایمی که قانون خاص در مورد آن به تصویب رسیده و همواره محل بحث های گسترده ای بوده است جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحاتی که در طول زمان به آن وارد شده است این دسته از جرایم جرم انگاری شده و متناسب با اثرگذاری آنها مجازات هایی تعیین گشته است.     جرایم و مجازات های مرتبط با مواد مخدر جرایم مرتبط با مواد مخدر در ماده یک...