قوانین ثبتی

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها

دانلود متن pdf آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347 با اصلاحات بعدی آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان هامصوب 1347/2/8 با اصلاحات بعدی     بخش اول: قسمت‌های مختلف ساختمان فصل اول: قسمت‌های اختصاصی   ماده 1 ـ قسمت‌هایی از بنا، اختصاصی تلقی می شود که عرفا برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد. ماده 2 ـ علاوه بر ثبت اراضی زیر بنا و محوطه باغ ها و پارک های متعلقه برای مالکیت قسمت‌های اختصاصی نیز باید بطور مجزا...

آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

دانلود فایل pdf آيين نامه اجرايی شناسايی و توقيف اموال مديون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398 آيين نامه اجرایی شناسایی و توقيف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398  مرجع تصويب: قوه قضائيه       دوشنبه،٣١ تير ١٣٩٨ شماره ويژه نامه: ١١٧٩ سال هفتاد و پنج شماره ۶۵۶٢١ آيين نامه اجرايی شناسايی و توقيف اموال مديون در اجرای مفاد اسناد رسمی شماره ١٠٠/٣۴١٩۴/٩٠٠٠ ۶٢/۴/١٣٩٨ در اجرای تبصره ١ بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1395،...

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۹ تیر ۱۳۵۴

دانلود متن pdf قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۹ تیر ۱۳۵۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴ ماده 1- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شرکت‌های دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسکن به شرکت‌های تعاونی واگذار شده یا می‌شود اعم از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها...

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا‌تر اسناد رسمی ‌‌مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲

دانلود فایل pdf قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا‌تر اسناد رسمی ‌‌مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا‌تر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ ‌ماده اول - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. ‌ماده دوم - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از...