نویسنده زعیم عدالت

قانون نظارت بر ذبح شرعی

دانلود فایل pdf قانون نظارت بر ذبح شرعی قانون نظارت بر ذبح شرعی فصل اول - كلیات ماده 1 - اهداف:      الف - انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی.      ب - توسعه فرهنگ تولید غذای پاك، تقویت اعتماد امت اسلامی و كسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران.      ج - نهادینه كردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان و آبزیان حلال گوشت در سطح دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط.     ...

قانون روابط موجر و مستاجر ‌مصوب ۱۳۵۶

دانلود فایل pdf قانون روابط موجر و مستاجر ‌مصوب ۱۳۵۶ قانون روابط موجر و مستاجر ‌مصوب 1356/5/2 فصل اول - کلیات ماده ۱ - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌ عادی...

قانون اصلاحات اراضی

دانلود فایل pdf قانون اصلاحات اراضی مصوب 1340 قانون اصلاحات اراضی مصوب 1340 فصل اول - تعاریف: ماده اول - اصلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می شود:کشاورزی - عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی. کشاورز - کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصا به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورزی تامین شود. کمک کشاورز - کسی است...

قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)

دانلود فایل pdf قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)   فصل اول (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران) ماده ۱ - اهداف نظام بانکی عبارتند از:استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور. فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری. ایجاد تسهیلات...

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

دانلود فایل pdf قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/7/21ماده ۱ - سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد. ماده ۲ - امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می...

قانون ثبت احوال

دانلود فایل pdf قانون ثبت احوال ‌مصوب 2535 (1355) قانون ثبت احوال ‌مصوب 2535/4/16 (1355) ‌فصل اول - کلیات ‌ماده 1 - وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:      ‌الف - ثبت ولادت و صدور برگ ولادت و شناسنامه.      ب - ثبت واقعه فوت و صدور گواهی مرگ.      ج - تعویض شناسنامه‌ های موجود در دست مردم.      ‌د - ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.      ه - صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.      ‌و - تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و...

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

دانلود فایل pdf آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393 فصل اول - دادگاه خانواده مبحث اول: کلیات ماده ۱ - واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشند:      الف - قانون: قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی      ب - آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی      ج - دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون      د - مرکز امور مشاوران: مرکز امور...

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

دانلود فایل pdf قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر ‌ماده 1 - از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌ دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط ‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. ماده 2...

قانون تملک آپارتمانها

دانلود فایل pdf قانون تملک آپارتمان ها ‌ ‌مصوب 1343 قانون تملک آپارتمان ها ‌ ‌مصوب 1343/12/16 ‌ماده 1 - مالکیت در آپارتمان ‌های مختلف و محل ‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. ‌مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک. ‌ماده 2 – قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل ‌پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت...

قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها

قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1376/03/21 قانون اصلاح قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1376/03/21‌ماده 1 - ماده (4) قانون تملک آپارتمان ها به شرح زیر اصلاح و (3) تبصره به آن ملحق می‌ گردد: ‌ماده 4 - حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت ‌اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه ‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت...