نویسنده Admin

سود حاصل از تسعیر ارز

سود حاصل از تسعیر ارز   در سال 1391 همزمان با عملیاتی شدن تحریم های بین المللی و عدم ورود ارزهای صادراتی، بر اساس مصوبه هیات وزیران وقت، اعمال معافیت صادراتی کالاهای غیر نفتی مشروط به این امر گردید که حتما بایستی ارز حاصل از فروش کالاهای غیر نفتی صادراتی اقتصاد وارد گردد. (این مصوبه در حالی بود که همگان می دانستند امکان ورود ارز نیست، وقتی دولت نیز که صادرات نفت انجام داده همچنان علی رغم عملیاتی شدن برجام قسمتی از...