وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ

وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ

بر اساس دستورالعمل جدید از سوی قوه قضائیه:
وصول الكترونیكی اوراق قضایی به حساب كاربری مخاطب در سامانه، ابلاغ محسوب می گردد و در صورت مشاهده “ابلاغ واقعی” محسوب می گردد.

[بازگشت به نامه شماره ۹۰۳۱/۲۵۳۲۷/۱ مورخ ۹۵/۱۰/۱۵ در پاسخ به پرسش آن  مقام محترم در خصوص کیفیت تشخیص زمان ابلاغ الکترونیکی بین تاریخ ارسال به سامانه و مشاهده مخاطب ، به استحضار می رساند مطابق ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ( وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ ، ابلاغ محسوب می شود.) با این وصف امر ابلاغ انجام و مشاهده اوراق توسط مخاطب صرفاً واجد آثار ابلاغ واقعی بوده و در مواردی که برابر قانون برای محاسبه مواعد ، ابلاغ واقعی ضرورت داشته باشد؛ با رعایت تبصره ۲ ماده مذکور، این تاریخ ملاک خواهد بود یا چنانچه مخاطب ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است تاریخ مشاهد می تواند یکی از معیارهای اطلاع باشد.]

راهنمای سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی

اشتراک گذاری پست