نگهداری و اخفای مواد مخدر

نگهداری و اخفای مواد مخدر

نگهداری و اخفاء مواد مخدر، دو رفتار فیزیکی هستند که عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهند اما در مورد ماهیت و رابطة این دو نوع رفتار اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف ناشی از معنای لغوی و عرفی آن ها و نیز نحوة بیان قانونگذار است.

می توان گفت رابطة میان آن ها رابطة عموم و خصوص مطلق می باشد یعنی واژه نگهداری معنای عامی دارد که شامل مخفی کردن نیز می شود زیرا مخفی کردن هم نوعی نگهداری است و تا وقتی که مالی در حالت اختفا و پنهانی قرار دارد، مالِ در تصرف و نگهداری محسوب می شود. زیرا عرف، تمایزی میان آن ها برقرار نمی کند و از نظر حقوقی هم این توجیه وجود دارد که عمل «نگهداری» دارای دو مصداق می باشد، یکی نگهداری همراه با مخفی کردن و دیگری نگهداری بدون مخفی کردن.

نگهداری و اخفای مواد مخدر طبیعی:

ماده ۵ هركس تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ماده به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود:

 1. تا پنجاه (۵۰) گرم، تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و تا پنجاه (۵۰) ضربه شلاق.
 2. بیش از پنجاه (۵۰) گرم تا پانصد (۵۰۰) گرم، پنج (۵.۰۰۰.۰۰۰) تا پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و ده (۱۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق.
 3. بیش از پانصد (۵۰۰) گرم تا پنج (۵) كیلوگرم، پانزده میلیون(۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت میلیون(۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و چهل (۴۵) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و دو (۲) تا پنج (۵) سال حبس.
 4. بیش از پنج (۵) كیلوگرم یا بیست (۲۰)كیلوگرم، شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پنجاه (۵۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و پنج (۵) تا ده (۱۰) سال حبس و در‌ صورت تكرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذكور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و ‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
 5. بیش از بیست كیلوگرم (۲۰) تا یكصد (۱۰۰) كیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر كیلوگرم دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مجازات جزای نقدی مرتكب اضافه‌ می‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
 6. بیش از یكصد (۱۰۰) كیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ ‌مرتكبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل كرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و‌چنانچه یكی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محكوم می‌گردند.

نگهداری و اخفای مواد مخدر صنعتی:

ماده ۸ ـ هر كس هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و یا لیزرژیك اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اكسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آكستاسی)، گاما هیدروكسی بوتیریك اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد كشور كند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.

 1. تا پنج (۵) سانتی گرم، از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تا یك میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و بیست (۲۰) تا پنجاه (۵۰) ضربه شلاق.
 2. بیش از پنج (۵) سانتی گرم تا یك (۱) گرم، از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) تا شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال جریمه نقدی و سی (۳۰) تا هفتاد (۷۰) ضربه شلاق.
 3. بیش از یك (۱) گرم تا چهار (۴)گرم، از هشت میلیون (۸.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و دو (۲) تا پنج (۵) سال حبس و سی(۳۰) تا هفتاد (۷۰) ضربه شلاق.
 4. بیش از چهار (۴) گرم تا پانزده (۱۵) گرم، از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پنج (۵) تا هشت (۸) سال حبس و سی(۳۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق.
 5. بیش از پانزده (۱۵) گرم تا سی (۳۰) گرم، از چهل (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و ده (۱۰) تا پانزده (۱۵) سال حبس و سی (۳۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق.
 6. بیش از سی (۳۰) گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

‌تبصره ۱ ـ هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتكب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌كه میزان مواد بیش از یكصد (۱۰۰) گرم نباشد با جمع شروط مذكور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل كشور با توجه به كیفیت و مسیر حمل، دادگاه ‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حكم خواهد داد.

‌تبصره ۲ ـ در كلیه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت یا شركتهای دولتی و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذكور‌در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محكوم خواهد شد.

اشتراک گذاری پست