نگهداری و اخفای مواد مخدر

نگهداری و اخفای مواد مخدر

نگهداری و اخفاء مواد مخدر، دو رفتار فیزیکی هستند که عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهند اما در مورد ماهیت و رابطه این دو نوع رفتار اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف ناشی از معنای لغوی و عرفی آن ها و نیز نحوه بیان قانونگذار است.

می توان گفت رابطه میان آن ها رابطه عموم و خصوص مطلق می باشد یعنی واژه نگهداری معنای عامی دارد که شامل مخفی کردن نیز می شود زیرا مخفی کردن هم نوعی نگهداری است و تا وقتی که مالی در حالت اختفا و پنهانی قرار دارد، مالِ در تصرف و نگهداری محسوب می شود. زیرا عرف، تمایزی میان آن ها برقرار نمی کند و از نظر حقوقی هم این توجیه وجود دارد که عمل «نگهداری» دارای دو مصداق می باشد، یکی نگهداری همراه با مخفی کردن و دیگری نگهداری بدون مخفی کردن.

نگهداری و اخفای مواد مخدر طبیعی:

ماده ۵ هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

 1. تا پنجاه (۵۰) گرم، تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و تا پنجاه (۵۰) ضربه شلاق.
 2. بیش از پنجاه (۵۰) گرم تا پانصد (۵۰۰) گرم، پنج (۵.۰۰۰.۰۰۰) تا پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و ده (۱۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق.
 3. بیش از پانصد (۵۰۰) گرم تا پنج (۵) کیلوگرم، پانزده میلیون(۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا شصت میلیون(۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و چهل (۴۵) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و دو (۲) تا پنج (۵) سال حبس.
 4. بیش از پنج (۵) کیلوگرم یا بیست (۲۰)کیلوگرم، شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پنجاه (۵۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و پنج (۵) تا ده (۱۰) سال حبس و در‌ صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و ‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
 5. بیش از بیست کیلوگرم (۲۰) تا یکصد (۱۰۰) کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌ می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
 6. بیش از یکصد (۱۰۰) کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ ‌مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و‌چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.

نگهداری و اخفای مواد مخدر صنعتی:

ماده ۸ ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.

 1. تا پنج (۵) سانتی گرم، از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و بیست (۲۰) تا پنجاه (۵۰) ضربه شلاق.
 2. بیش از پنج (۵) سانتی گرم تا یک (۱) گرم، از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) تا شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال جریمه نقدی و سی (۳۰) تا هفتاد (۷۰) ضربه شلاق.
 3. بیش از یک (۱) گرم تا چهار (۴)گرم، از هشت میلیون (۸.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و دو (۲) تا پنج (۵) سال حبس و سی(۳۰) تا هفتاد (۷۰) ضربه شلاق.
 4. بیش از چهار (۴) گرم تا پانزده (۱۵) گرم، از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پنج (۵) تا هشت (۸) سال حبس و سی(۳۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق.
 5. بیش از پانزده (۱۵) گرم تا سی (۳۰) گرم، از چهل (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و ده (۱۰) تا پانزده (۱۵) سال حبس و سی (۳۰) تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق.
 6. بیش از سی (۳۰) گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

‌تبصره ۱ ـ هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد (۱۰۰) گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه ‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

‌تبصره ۲ ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور‌در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

اشتراک گذاری پست