نمونه قراردادها و پیمانها

ردیفنمونه قرارداد ها و پیمانهالینک
۱قراردادهای موضوع ماده ۱۰ :قانون مدنی
۳قرارداد خرید
۴قرارداد چاپ كتاب
۵قرارداد قرض الحسنه از بانک
۷قرارداد ترخیص كالا
۸قرارداد پیمان جز
۹قرارداد حمل و نقل
۱۰قرارداد مهمان سرا
۱۱قرارداد طبخ غذا
۱۲قرارداد انجام كار نمونه
۱۳قرارداد انجام خدمات نمونه
۱۴قرارداد انجام كار بر اساس پیمان
۱۵قرارداد تعمیر و نگه داری
۱۶قرارداد مشارك در ساخت بنا
۱۷قرارداد مشاركت مدنی خصوصی
۱۸قرارداد ساخت، تهیه و تحویل
۱۹قرارداد انجام خدمات نمونه
۲۰قرارداد تفصیلی انجام خدمات نمونه
۲۱قرارداد توام با رهن تسهيلات بانکی
۲۲قرارداد عمليات خاكبرداری، بارگيری، و تخليه خاک
۲۳قرارداد تخلیه، بارگیری، بارشماری و صفافی
۲۴قرارداد ساخت و نگهداری سوله اسكلت فلزی
۲۵قرارداد ضمانت از دين (ضمانت عقدی موضوع ماده ۶۵۴ قانون مدنی)
۲۶قرارداد حواله برای دين (حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی)
۲۷قرارداد كفالت برای آزادی متهم (كفالت موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی)
۲۸صلح موضوع ماده ۷۲۵ قانون مدنی :
۲۹قرارداد صلح حقوق تلفن
۳۰قرارداد صلح دعوی
۳۱قرارداد صلح اموال منقول
۳۲قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه
۳۳قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی
۳۴قرارداد صلح حقوق خصوصي ناشي از جرم طرف
۳۵قرارداد رهن تصرف (رهن موضوع مواد ۷۷۱ و ۷۸۷ قانون مدنی)
۳۶وصایا موضوع مواد ۸۲۵ و ۸۲۶ و ۸۲۹ قانون مدنی:
۳۷ وصیت تملیكی
۳۸ وصیت حبس موید
۳۹وصیت عهدی ثلث برای همسر
۴۰قرارداد معاوضه خانه با آپارتمان (معاوضه موضوع ماده ۴۶۴ قانون مدنی)
۴۱وكالت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مدنی:
۴۳وكالت مركب كلی مختصر هبه از موارد رجوع
۴۴وكالت مركب مشروح و كلي
۴۵وكالت امور اداري كسبي و صنفي
۴۶وکالت خريد املاک
۴۷وكالت اقامه دعوی
۴۸وكالت امور اداری
۴۹هبه موضوع ماده ۷۹۵ قانون مدنی:
۵۰قرارداد هبه معوض
۵۱حق انتفاع موضوع ماده ۴۰ قانون مدنی:
۵۲قرارداد حق انتفاع سكني رقبی
۵۳قرارداد حق انتفاع سكنی عمری
۵۴قرارداد استفاده از حق ارتفاق موضوع ماده ۹۳ قانون مدنی
۵۵قرارداد مزارعه موضوع ماده ۵۱۸ قانون مدنی
۵۶قرارداد مساقات موضوع ماده ۵۴۳ قانون مدنی
۵۷قرارداد مضاربه موضوع ماده ۵۴۶ قانون مدنی