نمونه قراردادها و پیمانها

ردیفنمونه قرارداد ها و پیمانهالینک
۱قراردادهای موضوع ماده ۱۰ :قانون مدنی
۳قرارداد خرید
۴قرارداد چاپ کتاب
۵قرارداد قرض الحسنه از بانک
۷قرارداد ترخیص کالا
۸قرارداد پیمان جز
۹قرارداد حمل و نقل
۱۰قرارداد مهمان سرا
۱۱قرارداد طبخ غذا
۱۲قرارداد انجام کار نمونه
۱۳قرارداد انجام خدمات نمونه
۱۴قرارداد انجام کار بر اساس پیمان
۱۵قرارداد تعمیر و نگه داری
۱۶قرارداد مشارک در ساخت بنا
۱۷قرارداد مشارکت مدنی خصوصی
۱۸قرارداد ساخت، تهیه و تحویل
۱۹قرارداد انجام خدمات نمونه
۲۰قرارداد تفصیلی انجام خدمات نمونه
۲۱قرارداد توام با رهن تسهیلات بانکی
۲۲قرارداد عملیات خاکبرداری، بارگیری، و تخلیه خاک
۲۳قرارداد تخلیه، بارگیری، بارشماری و صفافی
۲۴قرارداد ساخت و نگهداری سوله اسکلت فلزی
۲۵قرارداد ضمانت از دین (ضمانت عقدی موضوع ماده ۶۵۴ قانون مدنی)
۲۶قرارداد حواله برای دین (حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی)
۲۷قرارداد کفالت برای آزادی متهم (کفالت موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی)
۲۸صلح موضوع ماده ۷۲۵ قانون مدنی :
۲۹قرارداد صلح حقوق تلفن
۳۰قرارداد صلح دعوی
۳۱قرارداد صلح اموال منقول
۳۲قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه
۳۳قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی
۳۴قرارداد صلح حقوق خصوصی ناشی از جرم طرف
۳۵قرارداد رهن تصرف (رهن موضوع مواد ۷۷۱ و ۷۸۷ قانون مدنی)
۳۶وصایا موضوع مواد ۸۲۵ و ۸۲۶ و ۸۲۹ قانون مدنی:
۳۷ وصیت تملیکی
۳۸ وصیت حبس موید
۳۹وصیت عهدی ثلث برای همسر
۴۰قرارداد معاوضه خانه با آپارتمان (معاوضه موضوع ماده ۴۶۴ قانون مدنی)
۴۱وکالت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مدنی:
۴۳وکالت مرکب کلی مختصر هبه از موارد رجوع
۴۴وکالت مرکب مشروح و کلی
۴۵وکالت امور اداری کسبی و صنفی
۴۶وکالت خرید املاک
۴۷وکالت اقامه دعوی
۴۸وکالت امور اداری
۴۹هبه موضوع ماده ۷۹۵ قانون مدنی:
۵۰قرارداد هبه معوض
۵۱حق انتفاع موضوع ماده ۴۰ قانون مدنی:
۵۲قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی
۵۳قرارداد حق انتفاع سکنی عمری
۵۴قرارداد استفاده از حق ارتفاق موضوع ماده ۹۳ قانون مدنی
۵۵قرارداد مزارعه موضوع ماده ۵۱۸ قانون مدنی
۵۶قرارداد مساقات موضوع ماده ۵۴۳ قانون مدنی
۵۷قرارداد مضاربه موضوع ماده ۵۴۶ قانون مدنی