نمونه فرم های مالیاتی

ردیففرم ها
۱فرم اعتراض اشخاص حقیقی
۲فرم اعتراض اشخاص حقوقی
۳ظهر برگ تشخیص
۴برگ دعوت به هیات حل اختلاف اشخاص حقیقی
۵برگ دعوت به هیات حل اختلاف اشخاص حقوقی
۶فرم درخواست تسریع - تعویق جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی
۷برگ رای اشخاص حقیقی
۸برگ رای اشخاص حقوقی
۹ارجاع قرار کارشناسی
۱۰گزارش ارجاع قرار کارشناسی
۱۱درخواست ارزیابی دارایی توسط کارشناس رسمی دادگستری
۱۲فرم دعوت از نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم