نقد کردن چک برگشتی طبق قانون جدید چک

نقد کردن چک برگشتی طبق قانون جدید چک

نقد کردن سریع چک برگشتی
طبق قانون جدید چک

 

با اعمال قانون جدید چک مصوب ۱۳۹۹، شیوه ساده‌تری برای وصول چک‌ها در نظر گرفته شد.

دارندگان چک برگشتی می‌توانند با برداشتن تنها ۵ گام، به وصول چک برگشتی اقدام کنند.

با دریافت گواهی‌نامه عدم پرداخت از بانک و ارجاع آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، چک برگشتی شما توسط اجرائیه قضایی وصول خواهد شد.

 

گام اول:

  • رفتن به بانک
  • برگشت زدن چک
  • دریافت گواهی نامه عدم پرداخت

 

گام دوم:

  • رفتن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
  • درخواست صدور اجرائیه قضایی

 

گام سوم:

  • انتظار یک هفته ای برای انجام اقدامات اداری توسط مراجع قضایی

 

گام چهارم:

  • دریافت اجرائیه قضایی

 

گام پنجم:

  • نقد کردن چک برگشتی به وسیله اجرائیه قضایی

اشتراک گذاری پست