نظریه عرضه پول

نظریه عرضه پول

نظریه عرضه پول

 

عرضه پول در عصر قدیم تحت تاثیر استخراج و قیمت تمام شده طلا و نقره بود هر قدر این میزان پایین باشد عرضه پول بالطبع آن بالا خواهد رفت. در گام اول این نظریه بصورت زیر مطرح شد:

C+ R/K =M

كه در آن   M= عرضه پول، C =  فلزات قیمتی در جریان،R  = فلزات قیمتی نزد بانكها

K = نسبت ذخائر بانكی به اسكناس در جریان

با گذشت زمان و با وجود اشكالاتی كه در زمینه صدور بی رویه اسكناس و با به وجود آمدن سپرده های دیداری رابطه ی زیر مطرح شد:

C’+R’/K’ =  M’

كه در آن   M’ =  عرضه پول در جریان،  و  C’= اسكناس در جریان،    و R’ = اسكناس نزد بانكها

K’ نسبت ذخایر بانكی به سپرده های دیداری است.

در رابطه با عرضه پول دو اصطلاح مهم بكار می رود، پایه پولی و ضریب فزاینده

پایه پولی به مجموع دارائی های بانك مركزی و بدهی های آن پایه پولی گفته می شود.

ضریب فزاینده عبارت است از عكس نرخ ذخیره قانونیr)) m=1/r   اما در تعریف كامل m=1+s/s+p+r    كه در این فرمول s اسكناس مسكوك نزد افراد است. P نسبت اسكناس و مسكوك نزد بانكها به سپرده های دیداری.

 

اشتراک گذاری پست