نظریه عرضه پول

نظریه عرضه پول

نظریه عرضه پول

 

عرضه پول در عصر قدیم تحت تاثیر استخراج و قیمت تمام شده طلا و نقره بود هر قدر این میزان پایین باشد عرضه پول بالطبع آن بالا خواهد رفت. در گام اول این نظریه بصورت زیر مطرح شد:

C+ R/K =M

که در آن   M= عرضه پول، C =  فلزات قیمتی در جریان،R  = فلزات قیمتی نزد بانکها

K = نسبت ذخائر بانکی به اسکناس در جریان

با گذشت زمان و با وجود اشکالاتی که در زمینه صدور بی رویه اسکناس و با به وجود آمدن سپرده های دیداری رابطه ی زیر مطرح شد:

C’+R’/K’ =  M’

که در آن   M’ =  عرضه پول در جریان،  و  C’= اسکناس در جریان،    و R’ = اسکناس نزد بانکها

K’ نسبت ذخایر بانکی به سپرده های دیداری است.

در رابطه با عرضه پول دو اصطلاح مهم بکار می رود، پایه پولی و ضریب فزاینده

پایه پولی به مجموع دارائی های بانک مرکزی و بدهی های آن پایه پولی گفته می شود.

ضریب فزاینده عبارت است از عکس نرخ ذخیره قانونیr)) m=1/r   اما در تعریف کامل m=1+s/s+p+r    که در این فرمول s اسکناس مسکوک نزد افراد است. P نسبت اسکناس و مسکوک نزد بانکها به سپرده های دیداری.

 

اشتراک گذاری پست