Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
نرخ دیه کامل و اعضا در سال ۱۴۰۰ - موسسه حقوقی زعیم عدالت

نرخ دیه کامل و اعضا در سال ۱۴۰۰

نرخ دیه کامل و اعضا در سال ۱۴۰۰

نرخ دیه کامل و اعضا در سال ۱۴۰۰

 

 

مطابق با قانون، نرخ دیه کامل و اعضا تعیین شده توسط قوه قضائیه و برابر با قانون مجازات اسلامی در هر سال متفاوت است.

مطابق با قانون هر ساله قوه قضاییه موظف است تا نرخ دیه را با توجه به شرایط اقتصادی روز کشور اعلام کند و برهمین اساس نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۰ در ماه های غیر حرام را ۴۸۰ میلیون تومان اعلام شد.

اما نرخ دیه کامل و اعضا (به صورت کل و جزء)، قیمت های متعددی دارد و در هر سانحه ای که منجر به پرداخت دیه شود باید مقادیر مختلفی از دیه پرداخته شود.

در اینجا نرخ دیه به صورت کل و جزء حسب اعلام قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ را بیان می‌کنیم.

این مقادیر دیه در قانون آمده است و با تصمیم پزشکی قانونی مقداری که قاضی تعین کند باید بر اساس این جدول پرداخته شود.

 

ردیف

نرخ دیه

ردیف

نرخ دیه

۱

دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۳۹

هفت درصد دیه کامل۳۳۶۰۰۰۰۰ تومان

۲

دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۴۰

هفت و نیم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان

۳

یک دینار شرعی۴۸۰۰۰۰ تومان

۴۱

هشت درصد دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰ تومان

۴

یک درهم شرعی ۴۸۰۰۰ تومان

۴۲

هشت و نیم درصد دیه کامل۴۰۸۰۰۰۰۰ تومان

۵

یک نفر شتر ۴۸۰۰۰۰۰ تومان

۴۳

نه درصد دیه کامل۴۳۲۰۰۰۰۰ تومان

۶

یک ده هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰ تومان

۴۴

نه ونیم درصد دیه کامل ۴۵۶۰۰۰۰۰ تومان

۷

یک هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰۰ تومان

۴۵

ده درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان

۸

یکصدم دیه کامل (یک درصد) ۴۸۰۰۰۰۰ تومان

۴۶

نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۹

نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۲۴۰۰۰۰۰ تومان

۴۷

ثلث دیه کامل (یک سوم) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۱۰

یک دهم درصد ۴۸۰۰۰۰ تومان

۴۸

ربع (یک چهارم) دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۱۱

دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰ تومان

۴۹

خمس (یک پنجم) دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰۰ تومان

۱۲

سه دهم درصد دیه کامل۱۴۴۰۰۰۰ تومان

۵۰

چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۷۶۸۰۰۰۰۰ تومان

۱۳

چهار دهم درصددیه کامل۱۹۲۰۰۰۰ تومان

۵۱

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰ تومان

۱۴

پنج دهم درصد دیه کامل۲۴۰۰۰۰۰ تومان

۵۲

یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰ تومان

۱۵

شش دهم درصد دیه کامل۲۸۸۰۰۰۰ تومان

۵۳

یک دوم از یک دهم دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان

۱۶

هفت دهم دصد دیه کامل ۳۳۶۰۰۰۰ تومان

۵۴

حارصه (یک شتر) ۴۸۰۰۰۰۰ تومان

۱۷

هشت دهم درصد دیه کامل ۳۸۴۰۰۰۰ تومان

۵۵

دامیه (دوشتر) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان

۱۸

نه دهم درصد دیه کامل ۴۳۲۰۰۰۰ تومان

۵۶

متلاحمه (سه شتر) ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان

۱۹

یک درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰ تومان

۵۷

سمحاق (چهار شتر) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان

۲۰

یک و یک دهم درصد دیه کامل۵۲۸۰۰۰۰ تومان

۵۸

موضعه (پنج شتر) ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان

۲۱

یک و دو دهم درصد دیه کامل۵۷۶۰۰۰۰ تومان

۵۹

هاشمه (ده شتر) ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان

۲۲

یک و سه دهم درصد دیه کامل۶۲۴۰۰۰۰ تومان

۶۰

منقله (پانزده شتر) ۷۲۰۰۰۰۰۰ تومان

۲۳

یک و چهار دهم درصد دیه کامل ۶۷۲۰۰۰۰ تومان

۶۱

ماء مومه (سی وسه شتر) ۱۵۸۴۰۰۰۰۰ تومان

۲۴

یک و پنج دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰ تومان

۶۲

جائفه (ثلث دیه کامل) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۲۵

یک و شش دهم درصد دیه کامل۷۶۸۰۰۰۰ تومان

۶۳

دامغه (ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان

۲۶

یک و هفت دهم درصد دیه کامل۸۱۶۰۰۰۰ تومان

۶۴

سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار ۲۸۸۰۰۰۰ تومان

۲۷

یک و هشت دهم درصد دیه کامل ۸۶۴۰۰۰۰ تومان

۶۵

کبود شدن صورت (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان

۲۸

یک و نه دهم درصد دیه کامل۹۱۲۰۰۰۰ تومان

۶۶

سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان

۲۹

دو درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰ تومان

۶۷

سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار) ۱۲۰۰۰۰ تومان

۳۰

دو و نیم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان

۶۸

دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان

۳۱

سه درصد دیه کامل ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان

۶۹

دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان

۳۲

سه و نیم درصد دیه کامل ۱۶۸۰۰۰۰۰ تومان

۷۰

دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر ودختر نیست، (یکصد دینار) ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان

۳۳

چهار درصد دیه کامل۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان

۷۱

دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است (هشتاد دینار) ۳۸۴۰۰۰۰۰ تومان

۳۴

چهارو نیم درصد دیه کامل۲۱۶۰۰۰۰۰ تومان

۷۲

دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۳۵

پنج درصد دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان

۷۳

دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۳۶

پنج و نیم درصد دیه کامل ۲۶۴۰۰۰۰۰ تومان

۷۴

دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۳۷

شش درصد دیه کامل ۲۸۸۰۰۰۰۰ تومان

۷۵

دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار) ۲۸۸۰۰۰۰۰ تومان

۳۸

شش و نیم درصد دیه کامل۳۱۲۰۰۰۰۰ تومان

۷۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری پست