هدایت

نظر به اینکه گاهی مراجعین محترم به هر روی مایل اند مراحل مختلف از تشریفات و یا اقدامات قضائی را شخصاً به انجام رسانند و یا پیگیری دسته ای از عملیات ناظر به تشریفات اداری قضائی توسط خود صاحبان حق ممکن است به جهات مختلف به صرفه و صلاح ایشان باشد؛ این موسسه آمادگی دارد تا در صورت تشخیص این امر، عهده دار ارائه خدمتی تحت عنوان هدایت در این رابطه گردد. بدین ترتیب پس از تفاهم، تشریک مساعی، و توافقات لازم، مراجعه کننده محترم تحت هدایت یک وکیل دادگستری از اعضای موسسه، شخصاً عملیات قضائی را تا نیل  به مقصود به انجام می رساند.