ممنوع الخروج کردن زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه

ممنوع الخروج کردن زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه

ممنوع الخروج کردن زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه

 

در دعاوی مهریه از ۲ روش می توان زوج را ممنوع الخروج کرد:


الف) دادگاه:

پس از محکومیت زوج در دعوای مهریه، او مکلف است مهریه را مطابق حکم دادگاه به زوجه بپردازد. در صورتی که زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید، زوجه می تواند به استناد ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست ممنوع الخروج کردن زوج را از دادگاه بنماید.

 

ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

“مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند ….”

 

از کجا باید درخواست کنیم زوج را ممنوع الخروج کنند؟

مرجع درخواست کننده، واحد اجرای احکام می باشد.

 

چگونه از حکم ممنوع الخروجی رفع اثرمی شود؟

  1. پرداخت مهریه:

با پرداخت مهریه طبق حکم صادر شده، از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر می شود.

  1. طرح دعوای اعسار:
    زوج می تواند پس از محکومیت به پرداخت مهریه، دعوای اعسار طرح کند و ثابت کند توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارد، در صورتی که حکم اعسار از پرداخت مهریه توسط دادگاه صادر شود، از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر می شود.
  2. جلب رضایت شاکی یا محکوم له:
    تحت هر شرایطی شاکی رضایت دهد، از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر می شود.

 

قسمت دوم ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می کند:
“این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است”

 

ب) اجرائیه ثبت:

زوجه با داشتن سند رسمی مهریه میتواند از طریق اجرای اداره ثبت اسناد نیز مطالبه مهریه کند. در این صورت او بایستی به دفتر ازدواجی که عقد ازدواج را ثبت کرده مراجعه نماید و تقاضای صدور اجرائیه کند.

پس از صدور اجرائیه به اداره اجرای ثبت اسناد مراجعه می شود که آنجا هم می توان اموال زوج را توقیف کرد و هم او را ممنوع الخروج کرد.

 

چگونه از این ممنوع الخروجی رفع اثر می شود؟

 

  1. پرداخت مهریه

با پرداخت مهریه طبق حکم صادر شده، از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر می شود.

  1. طرح دعوای اعسار:

در رویه عملی ادارات ثبت، اگر زوج دعوای اعسار طرح کند و حکم اعسار از پرداخت مهریه صادر شود و او پیش پرداخت معین شده توسط دادگاه و مقداری از اقساط معین شده را بپردازد از حکم ممنوع الخروجی رفع اثر میکنند.

  1. رضایت شاکی یا محکوم له:

تحت هر شرایطی شاکی رضایت دهد از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر می شود.
آنچه برای رفع ممنوع الخروجی در اداره ثبت اهمیت دارد نیم عشر دولتی است که معضلی است در اداره ثبت. برای رفع ممنوع الخروجی بایستی نیم عشر دولتی پرداخت شود که گاهی اوقات کم هم نیست. البته راهکارهای قانونی باتوجه به شرایط پرداختی زوج، برای کم کردن آن در صورت همکاری کارشناس حقوقی اداره ثبت و ریاست اجرای ثبت وجود دارد. ولی در صورت نیم عشر مشخص شده و نهایی بایستی پرداخت شود تا زوج بتواند از کشور خارج شود.

 

توضیح این که برای اجرای حکم باید نیم عشر (یک بیستم) خواسته به قوه قضائیه به عنوان حق الزحمه اجرای حکم پرداخت شود.

 

آیا اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه از مرد را در این شرایط دارد؟

اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه برای رفع ممنوع الخروجی را ندارد.

 

 

اشتراک گذاری پست